Asmens duomenų apsauga

 

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS
MB „Veiklos sprendimai“
Žalgirio g. 122, Vilnius
El. p. dap@veiklos-sprendimai.lt, tel. nr. +370 672 43319

 

DUOMENŲ TVARKYMO ATMINTINĖ
Informuojame, jog Vilniaus Baltupių progimnazijoje MB „Veiklos sprendimai“, adresas Žalgirio g. 122, Vilnius, el. paštas dap@veiklos-sprendimai.lt, vykdo duomenų apsaugos pareigūno funkcijas.
Kas gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną?

 • Darbuotojai, kurie nori pasikonsultuoti dėl tinkamo asmens duomenų tvarkymo;
 • Duomenų subjektai (darbuotojai, vaikų tėvai (ar kiti atstovai), kiti asmenys, kurių duomenys tvarkomi) gali kreiptis visais klausimais, susijusiais jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal teisės aktus.
  Duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu. Tai reiškia, jog duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina, jog nebus atskleisti asmenų, kurie kreipiasi, duomenys.
  Duomenų subjektų teisės*: – teisė susipažinti su duomenimis (gauti patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su asmens duomenimis);
 • teisė reikalauti ištaisyti duomenis (reikalauti ištaisyti netikslius duomenis ir reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys);
 • teisė reikalauti ištrinti duomenis (turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, jeigu duomenys nebėra reikalingi, atšaukiamas sutikimas arba neduodamas sutikimas, duomenys tvarkomi neteisėtai);
 • teisė apriboti duomenų tvarkymą;
 • teisė į duomenų perkeliamumą (duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui);
 • teisė nesutikti (duomenų subjektas turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi);
 • teisė nesutikti, jog asmens duomenys būtų tvarkomi.
 • Sąraše pateikiamas pavyzdinis duomenų subjekto teisių ir jų paaiškinimų sąrašas. Duomenų subjektai gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūno ir prašyti detaliau paaiškinti duomenų subjektų teises.